DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Obowiązki

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Organizacje pozarządowe, które są zarejestrowanymi osobami prawnymi (stowarzyszeniami czy fundacjami), mają obowiązki prawne, podobnie jak i inne instytucje.

 
PODSTAWOWE NUMERY REJESTROWE
Organizacje rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS uzyskuja wpis i numer rejestrowy. Muszą też uzyskać numer NIP (w Urzędzie Skarbowym) oraz REGON (w Regionalnym Urzędzie Statystycznym).
Krajowy Rejestr Sadowy KRS jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez sądy rejestrowe, a ściślej przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, które znajdują się w 20 miastach (głównie wojewódzkich). Rejestr ten składa się z:
  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym rejestrze są również zamieszczane informacje o spełnieniu przez organizację warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc o uzyskaniu statusu OPP),
  • rejestru dłużników niewypłacalnych. 
Rejestr jest jawny - dane w nim zawarte dostępne są zatem dla każdego. Udostępnia je Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego, której oddziały działają przy sądach rejonowych
 
Tam wydawane są odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz informacje o danych zawartych w Rejestrze każdemu, kto tego zażąda (odpłatnie).
 
Organizacje pozarządowe rejestrują się poprzez złożenie w KRS wniosku o rejestrację na specjalnym formularzu wraz z załącznikami - formularzami oraz dokumentami. W KRS rejestrowany jest również status pożytku publicznego i działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji.
 
Więcej informacji o rejestracji organizacji pozarządowych w KRS znajduje się w poradniku.ngo.pl
 
KSIĘGOWOŚĆ
Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie.
 
Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny sporządzić sprawozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej). Sprawozdanie to jest obowiązkowo wysyłane Urzędowi Skarbowemu. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą wysyłać sprawozdania finansowe do KRS. W organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej księgowość może być uproszczona. Jednakże ewidencjonowanie danych o kosztach i przychodach musi być prowadzone tak, by na ich podstawie można było zrobić sprawozdanie finansowe.
 
RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH
Pracownicy organizacji pozarządowych zatrudnieni na umowę o pracę mają te same prawa regulowane Kodeksem Pracy co pracownicy w innych podmiotach.
Nadal w wielu organizacjach działalność prowadzą członkowie, pracujący społecznie oraz wolontariusze. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje warunki pracy wolontariuszy (np. możliwość zwrotu kosztów podróży wolontariusza delegowanego w podróż służbową, ubezpieczenie itd.).
Na razie nie ma związków zawodowych pracowników organizacji pozarządowych. Zespół ludzi pracujących w jednej organizacji zwykle nie jest zbyt duży i zazwyczaj składa się z osób bardzo zaangażowanych w działalność organizacji, pracujących w niej z poczuciem pełnienia misji, stąd może mniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu między pracownikiem a pracodawcą.
 
Więcej informacji o obowiązkach księgowych i zatrudnianiu pracowników przez organizacje pozarządowe znajduje się w poradniku.ngo.pl.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 2011-05-06, 03:05